Tramits Municipals

INSTÀNCIA NORMALITZADA
INSTÀNCIA PER A PUBLICITAT EN EL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LOCALS
INSTÀNCIA ESCRIT DESCÀRREC DENUNCIA DE TRÀFIC
FITXA DE TERCERS
SOL·LICITUD PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL
(Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa)
SOL·LICITUD ABONAMENT IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER MINUSVALIDESA
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER ÚS AGRICOLA
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (HISTÒRICS 25 ANYS)
SOL·LICITUD LLOC DE VENDA PER A MERCAT
SOL·LICITUD GUAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECTACLE I ACTIVITATS EXTRAORDINARIES, SNGULARS I EXCEPCIONALS
DECLARACIÓ A EFECTES DE LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
SOL·LICITUD TENÈNCIA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
INSTÀNCIA FIRA 1 D'AGOST