PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL

L'Ajuntament de Benigànim, dins de la seua política d'apropament de l'Administració al ciutadà, disposa d'un PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL, autoritzat per la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Economia i Hisenda), segons resolució 29/09/05, que presta determinats serveis directament als ciutadans, per tal d'evitar-los desplaçaments innecessaris a les diferents gerències territorials del Cadastre ( en el cas de la nostra província, la més pròxima es troba a València).

Ubicació: 

Àrea de Gestió Tributària de l'Ajuntament, situada en plaça Major, 3 de Benigànim.

Normativa: 

Resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aprova el règim jurídic d'establiment i funcionament dels punts d'informació cadastral.

Serveis que ofereix el Punt d'Informació Cadastral: 

· Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

· Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.

· Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al mateix sol·licitant.

Requisits: 

· Lliure accés per a la consulta i certificació de dades cadastrals no protegides que consten en la base de dades nacional del Cadastre.

· Ser titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell, per a la consulta i certificació de les dades cadastrals protegides dels immobles de la seua titularitat.

Documentació: 

· Acreditació de la identitat per mitjà de la presentació del corresponent Document Nacional d'Identitat (DNI), Número d'Identificació Fiscal (NIF) o Número d'Identificació d'Estranger (NIE).

· Acreditació, si és el cas, de la representació o de l'autorització.

Perquè un tercer puga accedir a les dades cadastrals d'un titular precisa d'una autorització d'aquest en què s'expresse la identitat de l'autoritzant i autoritzat (nom, cognoms, DNI i adreça), així com l'objecte de tal autorització o, el que és el mateix, el tràmit per al qual el titular cadastral autoritza específicament una persona, no sent admissible la presentació d'autoritzacions de caràcter general. Així mateix, tal autorització haurà d'acompanyar-se de fotocòpia de DNI/NIE en vigor del titular cadastral, i la persona autoritzada ha d'acreditar la seua identitat presentant documentació davant dels funcionaris encarregats de la prestació dels serveis del PIC.

Tractant-se de dades cadastrals protegides, la normativa sobre els punts d'informació cadastral únicament permet l'accés a aquests serveis a qui figura inscrit en el Cadastre com a titular cadastral.

Per tant, la falta de coincidència entre el NIF de qui figure com a titular cadastral i el del sol·licitant, actue per a si o per representació, determina que no es puga atendre la sol·licitud, ja que en aquests casos és necessària la intervenció de la gerència / suggeriment del Cadastre, a la qual l'interessat ha de desplaçar-se o bé dirigir un escrit descrivint la situació particular que impedeix l'accés a les dades cadastrals protegides i sol·licitant la correcció de les dades que es consideren errònies. 

Tampoc podran atendre's en el Punt d'Informació Cadastral les sol·licituds dels que s'emparen en algun dels supòsits d'interès legítim i directe establerts en l'article 53 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

Per a més informació, podeu accedir a la pàgina web de la Direcció General del Cadastre en l'adreça www.catastro.meh.es