Politica de privacitat

L'Ajuntament té com a una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb l'Administració com dels empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del portal web s'ajustarà escrupolosament al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinates a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers, excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a la comunicació o es compte amb el consentiment de l'interessat. De la mateixa manera, el tractament d'aquestes s'efectuarà de mode confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment en què es recapten.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al registre d'entrada de:

Ajuntament de Benigànim

Plaça Major, 3 - CP: 46830
Tel.: 96 2920002
Correu electrònic: beniganim_alc@gva.es