Període mitjà de pagament a proveïdors

TRIMESTRAL
Codi entitat
Entitat

BENIGÀNIM

Exercici Trimestre Ràtio d'operacions pagades* Ràtio d'operacions pendents de pagament * Període mitjà de pagament trimestrall *
2014 Tercer -0,03 -4,25 -1,61
2014 Quart      
2015 Primer 9,17 -17.89 0,78
2015 Segon -2.40 195,53 80,84
2015 Tercer 12,65 34,66 21,51
2015 Quart      
2016 Primer -2.30 6.58 -0.72
2016 Segon -1,50 -7,68 -2,68
2016 Tercer - 0,82 - 6,28 -1,57
2016 Quart 18,55 2,12 16,58
2017 Primer -10,49 -22,86 -11,06
2017 Segon -17,42 -22,44 -17,68
2017 Tercer -6.50 -17.35 -6.80
2017 Quart 5,94 12,20 6,42
2018 Primer -17,51 -27,73 -18,81
2018 Segon 0 0 0
2018 Tercer 1,55 0 1,55
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS                                                                        TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període mitjà de pagament global *
2014 Tercer -1,61
2014 Quart  
2015 Primer 0,78
2015 Segon 80,84
2015 Tercer 21,51
2015 Quart  
2016 Primer -0.72
2016 Segon -2,68
2016 Tercer -1,57
2016 Quart 16,58
2017 Primer -11,06
2017 Segon -17,68
2017 Tercer -6.80
2017 Quart 6,42
2018 Primer -18,81
2018 Segon 0
2018 Tercer 1,55

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.