Respecte als solars i terrenys, l’Ajuntament de Benigànim INFORMA
11/06/2018

         Respecte als solars i terrenys, l’Ajuntament de Benigànim INFORMA:

BAN 

             La protecció del medi ambient, la salubritat pública i la prevenció d’incendis són competència de l’Ajuntament en aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

            S’ha comprovat que en el municipi hi ha un gran nombre de parcel·les i solars en estat d’abandó. Les pluges més intenses d’enguany han provocat un creixement exuberant d’herbes, aquesta mala herba amb la calor presenta una situació susceptible de provocar incendis, situacions de greu risc i molèsties per als veïns per la proliferació de plagues d’insectes.

            El contingut urbanístic legal del dret del sòl està format entre altres pel deure de mantenir en condicions adequades per a evitar riscos per a la seguretat, salubritat i danys o perjuís a tercers o a l’interés general. Així s’arreplega en l’article 16 de l’ordenança de convivència ciutadana publicada en el BOP el 20/09/2017, l’article 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i en l’article 16 del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sol i rehabilitació urbana.

Per tot això aquest Ajuntament ve a ordenar el següent:

            Primer.- Els propietaris de solars i totes les parcel·les urbanes i rústiques d’este municipi han de realitzar els treballs de desbrossament, neteja i adequació dels mateixos abans del 30 de juny. Esta actuació haurà de realitzar-se amb la periodicitat necessària a fi de mantenir en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de manera continuada durant tot l’any, sense necessitat d’haver de ser requerits per a això per l’Ajuntament.

Segon.- Estes labors podran fer-se amb mitjans manuals o mecànics. Les restes seran retirades de les parcel·les o solars entregats a un gestor de residus autoritzat. No es permet la utilització del foc per a la seua eliminació.

Tercer.- L’incompliment del contingut del present ban permetrà actuar a l’Ajuntament per execució subsidiària i amb imposició de costes a càrrec dels propietaris, sent sancionats amb multes de fins a 2.000€ segons l’article 16 de l’ordenança de Convivència ciutadana de Benigànim . A més seran responsables dels danys que provoquen en el seu entorn.  

El que es fa públic per a generar coneixement i als efectes expressats.

Benigànim, 11 de juny de 2018

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31